BA CÔNG KHAI

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

                                                                                                          Biểu mẫu 01

Phòng GD-ĐT Bến Cát   
Trường MG Tân Định

                                        THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2018-2019
 
STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được
 
0
 • Trẻ phát triển bình thường đạt 85%
 • Gỉam tỷ lệ SDD thể nhẹ cân dưới 5%
 • Tỷ lệ bé ngoan đạt: 85%
 • Tỷ lệ chuyên cần đạt 90%, Trẻ 5 tuổi đạt 95%
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện 0
 • Tổ chức thực hiện tốt chương trình GDMN
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển
 
   0
 • Trẻ đạt 5 lĩnh vực phát triển: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm-xã hội, thẩm mỹ
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 
0
 • Phối hợp tốt với cha mẹ trẻ trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
 • Phối hợp với Ytế thực hiện công tác phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng dinh dưỡng cho trẻ
 • Trang bị đầy đủ các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
                                                   
                                                                              Tân Định, ngày     tháng     năm 2018
                                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                        (Ký tên và đóng dấu)
                                                                                                    Biểu mẫu 02
Phòng GD-ĐT Bến Cát
Trường MG Tân Định

                                                       THÔNG B¸O
                        Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học: 2018-2019

                                                                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: trẻ em
 
STT Nội dung Tổng số trẻ em
 
Mẫu giáo
3-4 tuổi
 
4-5 tuổi 5-6  tuổi
 
I Tổng số trẻ em 402 39 105 258
1 Số trẻ em nhóm ghép        
2 Số trẻ em 1 buổi/ngày        
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 402 39 105 258
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập        
II Số trẻ em được tổ chức ăn
tại cơ sở
402 39 105 258
III Số trẻ em được kiểm tra
 định kỳ sức khỏe
402 39 105 258
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 402 39 105 258
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em        
1 Số trẻ cân nặng  bình thường 277 34 83 160
2 Số trẻ SDD thể nhẹ cân 16 0 08 08
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 298 39 105 154
4  Số trẻ SDD thể thấp còi 06 0 0 06
5 Số trẻ thừa cân  béo phì 55 03 09 43
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục        
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ        
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo 402 39 105 258
                                                  
                                                                   Tân Định, ngày      tháng      năm 2018
                                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                              (Ký tên và đóng dấu)

                                                   


                                                                                            Nguyễn Thị Phượng

                                                                           Biểu mẫu 03
  (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng GD-ĐT Bến Cát
Trường MG Tân Định
                                                                                     THÔNG B¸O
                 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2018-2019
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 10 1.17 m2/trẻ em
II Loại phòng học 0 0
1 Phòng học kiên cố 405 m2 1.6 m2/trẻ
2 Phòng học bán kiên cố 280 m2 1.07 m2/trẻ
3 Phòng học tạm 0 0
4 Phòng học nhờ 0 0
III Số điểm trường 01  
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 3.693 m2 9,1 m2/trẻ
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 2.409 m2 5,9 m2/trẻ
VI Tổng diện tích một số loại phòng 685,2 m2 1,7 m2/ trẻ
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 331,25 m2 0.82 m2/trẻ
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 0 0
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 126 m2 0,31 m2/trẻ
4 Diện tích hiên chơi (m2) 228,2 m2 0,56 m2/trẻ
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)    
6 Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc phòng đa chức năng (m2)    
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 68,76 0,15 m2/trẻ
VII  Tổng số thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
1.210 121 bộ/lớp
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định 121 121 bộ/lớp
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định    
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 39 39 cái/10 lớp
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) 12 1 bộ/lớp
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác 394 Số thiết bị/nhóm (lớp)
1 Ti vi 10 1 bộ/lớp
2 Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) 12 1 cái/lớp
3 Máy phô tô 1 1 cái/ trường
5 Catsset 0  
6 Đầu Video/đầu đĩa 1 1 cái/ trường
7 Thiết bị khác 1 1 bộ âm thanh/ trường
8 Đồ chơi ngoài trời 39 39cái /10 lớp
9 Bàn ghế đúng quy cách 250 25bộ/lớp
10 Thiết bị khác: kệ góc 50 5 cái/ lớp
11 Giá phơi khăn, giá ca, giá bàn chải răng 30 3 cái / lớp
 
    Số lượng (m2)
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 6   10   0,38m2/ trẻ
2 Chưa đạt chuẩn
vệ sinh*
         
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
    Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X  
XIV Kết nối internet (ADSL) X  
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục X  
XVI Tường rào xây X  
.. ...    
                                            
                                                                                                    Tân Định, ngày      tháng     năm 2018
                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)
                                                                                                                     Nguyễn Thị Phượng
                                                                             
     Biểu mẫu 04
        (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 Phòng GD-ĐT thị xã Bến Cát
 Trường MG Tân Định
                                                                                          THÔNG B¸O
                                       Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
                                                  của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2018-2019

STT

Nội dung
Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH

 
TC Dưới TCCN Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 36     07 04 09 16 08 04 07 3 12 3  
I Giáo viên 15     03 04 08  
08

04

03
02 10 03  
1 Nhà trẻ                            
2 Mẫu Giáo 15     03 04 08   08 04 03 02 10 03  
II Cán bộ quản lý 03     03           03 01 02    
1 Hiệu trưởng 01     01           01 01      
2 Phó hiệu trưởng 02     02           02   02    
III Nhân viên 18     01   01 16     01        
1 Nhân viên văn thư 0                          
2 Nhân viên kế toán 01     01           01        
3 Thủ quỹ Kiêm nhiệm                          
4 Nhân viên y tế 01         01                
5 Nhân viên phục vụ 02           02              
6 Nhân viên bảo mẫu 04           04              
7 Nhân viên  cấp dưỡng 07           07              
8 Nhân viên bảo vệ 03           03              
                                                                              
                                                                                  Tân Định, ngày  01  tháng  09 năm 2018              
                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                 Nguyễn Thị Phượng
                                        
Liên hệ với chúng tôi

Phòng tiếp đón


Thống kê truy cập
 • Đang truy cập1
 • Hôm nay11
 • Tháng hiện tại1,038
 • Tổng lượt truy cập36,770
Ảnh quảng cáo bên trái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây